Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is een procedure ingesteld door de wet van 5 juli 1998. Wanneer een schuldbemiddelaar werkt in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling treedt hij op als gerechtelijk mandataris aangesteld door de Arbeidsrechtbank.

Het grote voordeel van een collectieve schuldenregeling is
dat u beschermd bent tegen schuldeisers en
mogelijk aanspraak kan maken op kwijtschelding van een deel van uw schulden.

De opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling gebeurt gratis als u pro deo gerechtigd bent.

Stap 1: Een eerste kennismaking

U heeft schulden en het lukt niet meer om ze af te betalen?
Schuldeisers intimideren u en dagvaardingen stapelen zich op?
Wacht niet tot uw schulden nog verder oplopen. Een schuldbemiddelaar zorgt voor gemoedsrust.

Maak een afspraak met een schuldbemiddelaar in uw regio.
Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Het verloop van het kennismakingsgesprek:

 • Kennismaking met een schuldbemiddelaar in uw regio
 • U krijgt ruim de tijd om uw bekommernissen en verwachtingen te formuleren
 • Een toelichting rond het in kaart brengen van de schulden
 • Een eerste bespreking van uw situatie en het toetsen van de meest aangewezen weg in uw situatie.
  • Budgetbegeleiding?
  • Budgetbeheer?
  • Collectieve schuldenregeling?
 • Een voorstelling van de werkwijze van de schuldbemiddelaar en een duidelijke en transparante toelichting van de kostprijs (deze is wettelijk bepaald)
 • Als u er klaar voor bent, worden de vervolgstap reeds gestart volgens stap 2
 • Indien niet dan bent u alvast goed geïnformeerd
 • Onder de begeleiding van een professioneel schuldbemiddelaar keert de rust weer en krijgt u snel weer greep op uw financiële toekomst

Een kennismakingsgesprek met een schuldbemiddelaar is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

U begint alvast goed voorbereid aan uw traject.

Stap 2: Verzoekschrift, toelating & aanstelling

Wanneer u op basis van een gesprek met een vertrouwenspersoon uit het CAW, OCMW, (pro deo) advocaat of andere hulpverlener beslist hebt dat een collectieve schuldenregeling de beste oplossing voor u biedt dan is de volgende stap het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling voor de rechtbank.

De opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling gebeurt gratis als u pro deo gerechtigd bent.

U mag in het verzoekschrift een voorkeur uitspreken voor de aanstelling van een schuldbemiddelaar. U gaat immers mogelijk voor lange tijd maandelijks moeten overleggen, opvolgen en communiceren met uw schuldbemiddelaar. De doorlooptijd kan oplopen van enkele maanden tot 7 jaar. Het is dus van groot belang dat u een goed gevoel heeft bij de persoon die u gaat helpen om uw financiële huishouding op orde te brengen. Let wel, de gekozen schuldbemiddelaar dient erkend te zijn door de rechtbank. De rechter blijft ook steeds vrij in de keuze van de definitieve aanstelling.

Nadat uw verzoekschrift en de bijhorende stukken neergelegd werden zal de rechter beslissen of een collectieve schuldenregeling aan u toegewezen kan worden. Bij een positief advies zal u een professionele schuldbemiddelaar toegewezen krijgen.

Lees meer over het verzoekschrift collectieve schuldenregeling

Stap 3: Overdracht beheer inkomsten & uitgaven

Vanaf het ogenblik dat de rechtbank beslist heeft dat u toegelaten wordt tot de collectieve schuldenregeling en u daarvan op de hoogte heeft gesteld, bent u beschermd tegen uw schuldeisers. De deurwaarder kan geen beslag meer leggen op uw goederen of op uw inkomsten. Uw schuldeisers mogen vanaf dit moment ook geen interesten en kosten meer aanrekenen.

Uw bescherming brengt evenwel ook ingrijpende veranderingen met zich mee voor uw persoonlijk budgetbeheer. Uw schuldbemiddelaar zal vanaf nu al uw inkomsten en alle uitgaven en terugbetaling van schulden beheren via een aparte rekening. Lees meer over de rol van de schuldbemiddelaar bij het beheer van uw inkomsten en uitgaven.

Stap 4: Opmaak afbetalingsplan

Uw schuldbemiddelaar zal zo snel mogelijk aan de slag gaan om een afbetalingsplan op te stellen voor de afbouw van uw schulden. Er wordt contact genomen met alle schuldeisers en gepeild naar mogelijke afbetalingsscenario's. Vervolgens wordt een finaal voorstel naar alle partijen gestuurd (uzelf en alle schuldeisers). U kan steeds met uw schuldbemiddelaar overleggen om eventueel aanpassingen door te voeren. Gaat iedereen akkoord dan zal de rechter het afbetalingsplan goedkeuren en kan het traject van start gaan. Zijn één of meerdere schuldeisers of uzelf niet akkoord met het plan dan zal de rechter een beslissing nemen..

Lees hier meer over het afbetalingsplan en de gerechtelijke aanzuivering.

Stap 5: Regelmatige opvolging & begeleiding

U bent nu gestart met het stapsgewijs afbouwen van uw schulden. Onder begeleiding van uw schuldbemiddelaar kan u de draad van uw leven weer opnemen zonder angst voor verdere aanmaningen, deurwaardersbezoeken of andere onaangename gevolgen van een structurele betalingsachterstand.

Eénmaal per jaar zal uw schuldbemiddelaar een jaarverslag opstellen en u hiervan inzage in geven. Via deze weg kan u zelf een goed overzicht behouden van de vooruitgang van de afbouw van uw schulden, de stand van uw rekening, uw vaste kosten,....

Het is wel heel belangrijk dat u zich aan de spelregels van de collectieve schuldregeling houdt. Lees hier de tips voor een gezond financieel huishoudbudget tijdens de begeleidingsperiode.

Stap 6: Schulden vereffend & nieuwe start

Als alles volgens plan verloopt dan stopt de collectieve schuldenregeling van zodra al uw schulden terugbetaald zijn of wanneer de maximale termijn van de regeling verstreken is. Zijn er nog openstaande schulden dan worden die in principe kwijtgescholden als zijn er hier ook uitzonderingen van toepassing. Lees hier meer over het kwijtschelden van schulden.

Het is uiteraard steeds mogelijk om schulden vervroegd terug te betalen. Dat kan het geval zijn wanneer u tijdens de looptijd van de regeling substantieel meer inkomen verwerft of u een schenking of erfenis ontvangt.

U kan ook zelf het initiatief nemen en uit de collectieve schuldenregeling stappen. Dit is echter niet aangewezen tenzij u zelf een overtuigende alternatieve oplossing voor uw volledige schuldafbouw aan de rechtbank kan voorleggen.

Schuldbemiddelaars

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldbemiddelaar in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldbemiddelaar. 

Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets. 

Indien u in een volgende fase beslist om over te gaan tot de opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling dan is dit gratis als u pro deo gerechtigd bent.

De schuldbemiddelaars die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs
 • Gerechtelijke waarborgen en controle

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter

De rol van de schuldbemiddelaar

De wetgeving rond schuldbemiddeling en collectieve schuldenregelingen past zich regelmatig aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen aan. Dat vergt heel wat expertise van advocaten, schuldbemiddelaars, rechters en iedereen waarop u beroep wenst te doen in het kader van uw hulpvraag totj ondersteuning bij gestructureerde schuldenlasten.

 • Een schuldbemiddelaar is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en werkt empatisch en ethisch.
 • Hij is professioneel, competent en discreet in de behandeling van uw dossier. Uw schuldbemiddelaar treedt op als uw vertegenwoordiger bij contacten met de schuldeisers en met rechtbank.
 • Uw schuldbemiddelaar zal u raad geven, voor en met u samen onderhandelen en een leefbaar afbetalingsplan opstellen.
 • Hij kan u helpen beschermen tegen (intimiderende) gerechtelijke invordering via een collectieve schuldenregeling.

 

Schuldbemiddelaars die u contacteert via deze website hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden een 'Premium Service Garantie'.
Lees ook het kwaliteitscharter